Financiering

Het belangrijkste uitgangspunt van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) is het bevorderen van solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van renterisico’s.

Gemeentefinanciering

Leningen worden alleen afgesloten voor het uitoefenen van de publieke taak en we lenen alleen als we onvoldoende reserves en voorzieningen hebben. Zo blijven de rentelasten laag. We proberen de leningen tegen zo laag mogelijke kosten af te sluiten en de renterisico’s te beheersen.
In het algemeen geldt, hoe korter de looptijd van een lening, hoe lager de rente. Immers het risico voor de bank is dan beperkter. Vanuit dit oogpunt zou je als gemeente het liefst alles tegen zo kort mogelijke looptijd, op dagbasis, willen lenen maar dat mag niet. Zouden we alles met een hele korte looptijd lenen en zou de rente dan snel stijgen, dan moeten we in korte tijd veel meer rente gaan betalen. Dat kunnen we niet goed in onze begroting opvangen. Daarom is de renterisiconorm ingesteld door het Rijk. Het Rijk heeft 2 normen opgelegd waar we ons aan moeten houden: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.