Grondbeleid

We maken beleid om te kunnen sturen op maatschappelijke of ruimtelijke doelstellingen. Ons beleid en onze plannen op het gebied van wonen, werkgelegenheid, natuur en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik in onze gemeente. Plannen en beleid kunnen resulteren in (nieuwe) ruimtelijke opgaven of in verandering van het bestaande grondgebruik in de nabije of de verre toekomst.

De nota’s uit de beleidsvelden vormen de basis voor het grondbeleid. Het grondbeleid is 'dienstbaar' aan de andere beleidsvelden. Daarnaast is het van belang  grond als kapitaalgoed op een goede (renderende) manier te beheren. Wij opereren op de grondmarkt met een brede focus. Wij nodigen uit, denken mee, staan open voor initiatieven en faciliteren die waar mogelijk en gewenst.