Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017 vóór wijziging

Begroting 2017 ná wijziging

Realisatie 2017

Verschillen realisatie - begroting na wijziging

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

V / N

Bestuur

3.778

-951

2.826

3.778

-951

2.826

4.219

-1.029

3.190

-441

78

-364

N

Veilige stad

3.959

-50

3.908

3.964

-50

3.914

4.209

-180

4.029

-245

130

-115

N

Duurzame leefomgeving

37.528

-29.007

8.521

44.601

-30.457

14.144

46.039

-38.210

7.830

-1.438

7.753

6.314

V

Vitale samenleving, iedereen doet mee

89.077

-21.821

67.256

96.014

-21.919

74.095

100.103

-23.200

76.903

-4.089

1.281

-2.808

N

Aantrekkelijke stad

10.724

-6.692

4.032

12.168

-7.157

5.011

11.637

-6.709

4.928

531

-448

83

V

Totaal programma's

145.066

-58.521

86.543

160.525

-60.534

99.990

166.207

-69.328

96.880

-5.682

8.794

3.110

V

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

11

-878

-867

11

-878

-867

-1.073

-14

-1.088

1.084

-864

221

V

Beleggingen

108

-1.022

-914

108

-1.022

-914

114

-909

-796

-6

-113

-118

N

Belastingen

889

-10.430

-9.541

889

-10.430

-9.541

1.011

-11.395

-10.385

-122

965

844

V

Algemene uitkering

0

-82.507

-82.507

0

-83.574

-83.574

0

-85.148

-85.148

0

1.574

1.574

V

Algemene baten en lasten

4.776

-2.259

2.517

3.500

-2.259

1.241

4.161

-1.447

2.714

-661

-812

-1.473

N

Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Overhead

11.677

-800

10.876

14.320

-773

13.548

15.787

-1.076

14.711

-1.467

303

-1.163

N

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

17.461

-97.896

-80.436

18.828

-98.936

-80.107

20.000

-99.989

-79.992

-1.172

1.053

-115

V

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

0

0

0

141

0

141

V

Saldo van baten en lasten

162.669

-156.419

6.248

179.496

-159.471

20.023

186.206

-169.317

16.889

-6.710

9.846

3.134

V

Toevoeging /onttrekking aan reserves

Bestuur

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

N

Veilige stad

46

-7

38

46

-7

38

47

0

47

-1

-7

-9

N

Duurzame leefomgeving

215

-390

-176

215

-5.982

-5.768

1.905

-4.864

-2.959

-1.690

-1.118

-2.809

N

Vitale samenleving, iedereen doet mee

1.348

-3.588

-2.241

1.969

-10.456

-8.487

3.873

-14.959

-11.086

-1.904

4.503

2.599

V

Aantrekkelijke stad

363

-1.144

-781

624

-1.940

-1.316

655

-1.370

-715

-31

-570

-601

N

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen

0

-279

-279

0

-279

-279

0

-279

-279

0

0

0

N

Algemene baten en lasten

2.332

-4.616

-2.284

3.502

-6.708

-3.206

14.866

-16.665

-1.799

-11.364

9.957

-1.407

N

Overhead

0

-527

-527

0

-1.006

-1.006

6

-964

-958

-6

-42

-48

N

Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Subtotaal mutaties reserves

4.305

-10.551

-6.249

6.357

-26.377

-20.023

21.353

-39.101

-17.748

-14.996

12.724

-2.275

N

Resultaat

166.972

-166.972

0

185.850

-185.850

0

207.559

-208.418

-859

-21.709

22.567

859

V