Doelstellingen

We zetten in op innovatie in de zorg. Enerzijds om de werkgelegenheid in de zorg te behouden en nieuwe banen te creëren. Anderzijds om nog betere zorg en ondersteuning te bieden gericht op het vergroten van de vitaliteit van onze inwoners. Samen met de zorgsector richten we ons op het stimuleren van vitaal, veilig en gezond werken in de zorg en van ondernemerschap in de zorg.
Het Plein, het CJG en de sociale wijkteams van Perspectief ontwikkelen zich tot laagdrempelige en herkenbare toegangen in het Sociaal Domein. Samen werken zij toe naar één gezin – één plan.
Een effectieve aanpak van multiproblematiek heeft voor ons hoge prioriteit. Het aantal Zutphense huishoudens dat te maken heeft met een stapeling van problemen als werkloosheid, verslaving, psychosociale problematiek en schulden, is relatief groot en neemt toe.
Samen met onze partners versterken we het gevarieerd onderwijsaanbod dat zo kenmerkend is voor Zutphen. Niet alleen biedt dit alle kinderen de kans om het onderwijs te volgen dat bij hen past en een kwalificatie te behalen, het draagt ook bij het aantrekkelijke woonklimaat dat Zutphen ook in de toekomst wil bieden. We ontwikkelen een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning en een effectief aanbod van voor- en vroegschoolse educatie om te bevorderen dat kinderen met gelijke ontwikkel- en leerkansen starten op school.
Samen met onze partners zetten wij stevig in op het verkleinen van de werkloosheid in onze gemeente. Met mensen uit de doelgroep ontwikkelen wij een leer-werkinfrastructuur in onze gemeente. We omarmen en ondersteunen creatieve en innovatieve concepten die duurzame werkgelegenheid realiseren. We maken een einde aan beknellende regelgeving en dragen als gemeente ons steentje bij door werk te maken van garantiebanen en door ons inkoop- en aanbestedingsbeleid te herijken.     
We willen een effectief armoede & schulden beleid, dat zich richt op het kunnen meedoen in de samenleving. Het aantal huishoudens dat te maken heeft met armoede en schulden is relatief groot in Zutphen, net als de laaggeletterdheid.
We vinden het belangrijk dat mensen zich zoveel mogelijk als krachtige burgers kunnen ontplooien. Als mensen het op eigen kracht (tijdelijk) niet redden, is er begeleiding of ondersteuning op maat.
We stimuleren sport en bewegen in onze gemeente. Samen met partners in de stad en de buurtsportcoaches zetten we sport in om het meedoen en de eigen gezondheid te bevorderen. We willen een optimaal, multifunctioneel en kostendekkend gebruik van (buiten) sportaccommodaties. In de openbare ruimte stimuleren we ‘bewegen in de buurt’ .