Onze inzet

Vernieuwing zorg door samenwerking

Regionale samenwerking/inkoopafspraken WMO en jeugdhulp

Aan de voorbereiding van de gezamenlijke inkoop van de Wmo- en jeugdhulp per 1 januari 2019 werkten we intensief samen met de 8 gemeenten in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Ons doel daarbij is dat we elke inwoner ondersteuning op maat bieden, integraal en niet belemmerd door bijvoorbeeld de overgang van 18- naar 18+, onderliggende wetten, regelgeving of inkoopafspraken. Daarnaast willen we toe naar minder administratieve lasten.
Medio 2017 is de regionale inkoopnota Wmo- en jeugdzorg 2019 vastgesteld door alle betrokken gemeenten; in 2018 volgt de vaststelling van de Raamovereenkomst en de intekening door aanbieders. Bij het voorbereidingstraject van uitgangspunten naar producten en tarieven zijn zorgaanbieders via marktconsultaties nauw betrokken.

Samenwerking zorgverzekeraars

Onze deelname aan de overleggen over het ’zorglandschap’ voor de afstemming tussen Wmo-Wlz- Zvw leidde tot betere samenwerking in de (wijk)zorg en ambulante ondersteuning bij GGZ cliënten.

Actief aansluiten bij het Gezondheidsnetwerk Beter Dichtbij

Negen Zutphense (zorg)organisaties hebben hun krachten gebundeld in het gezondheidsnetwerk. De gemeente neemt daaraan deel. Vanuit het netwerk zijn 2 projecten concreet uitgevoerd. Deze projecten waren gericht op eenzaamheid en op overgewicht van kinderen

Verbinding innovatie in de zorg met zorgopleidingen en bedrijfsleven

In juni 2017 vond de Werkconferentie Innovatie in de zorg plaats. Veel partijen, waaronder de gemeente, hebben de Pledge “Alles is gezondheid” ondertekend. Hiermee is het accent op preventie gelegd. Vanuit deze werkconferentie kwamen enkele concrete innovatiecirkels tot stand en is het initiatief genomen tot een pop-up store voor innovatie in de zorg.

Veilig Thuis verstevigen

De deelname aan regionale overleggen met Veilig Thuis en Moviera leidde tot een verbeterplan om Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) te verstevigen. Daarvoor was een extra financiële impuls nodig. Moviera heeft nog meer ingezet op activiteiten om huiselijke geweld te voorkomen en op de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel.

Sociaal werk Perspectief

Perspectief voert het sociaal werk in Zutphen uit binnen de kaders van een meerjarenovereenkomst. De sociale wijkteams bieden ondersteuning bij problemen op het gebied van financiën, participatie, gezondheid en huishouden. Daarnaast biedt Perspectief de Vrijwilligerscentrale (vacaturebank, mantelzorgondersteuning en schuldhulppreventie ) en Buurtservice aan. In 2017 is een extra impuls gegeven aan de samenwerking met het CJG en het Plein en aan mantelzorgondersteuning. In het afgelopen jaar zijn in totaal 1159 bewoners en hun sociaal netwerk ondersteund.

Partners bij huisvesting bijzondere doelgroepen

Zorginstellingen, woningcorporaties, gemeente en Perspectief (de convenantpartners 'huisvesting bijzondere doelgroepen') hebben samen een verkenning uitgevoerd van het aanbod van en de behoefte aan huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Het bespreken van de uitkomsten staat in 2018 op de agenda.

Toegangen ontwikkelen zich tot meer laagdrempelig en herkenbaar

Het Plein, het CJG en de sociale wijkteams van Perspectief ontwikkelden zich tot laagdrempelige toegangen in het Sociaal Domein en worden door inwoners goed gevonden. Onze doelstelling is om het eenvoudig te maken voor de inwoner: samen werken we naar 1 gezin-1 plan-1 regisseur.
In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om elkaar op tijd en voldoende te vinden en af te stemmen. Dit, samen met de mogelijke wijziging van taken van het Plein, is aanleiding om de wijze waarop we de toegangen hebben ingericht, nog eens nader onder de loep te nemen. Eind 2017 heeft de gemeenteraad de leidende principes hiervoor vastgesteld.

Algemeen waar dat kan, maatwerk waar het moet

Nieuwe vorm huishoudelijke hulp

Op basis van een raadsbesluit in februari 2017 over een nieuwe vorm van huiselijke hulp zijn 3 businesscasussen uitgewerkt:

 1. een stichting huishoudelijke hulp
 2. een (werknemers)coöperatie
 3. een innovatietraject met aanbieders.

In december 2017 zijn deze keuzemogelijkheden voorgelegd aan het Forum. Uiteindelijke besluitvorming vond plaats op 29 januari 2018.

Vrij toegankelijke algemene oplossingen

De ontwikkeling van algemene voorzieningen met een preventief karakter is, in vergelijking met 2016, in 2017 goed op stoom gekomen. Veel projecten zijn ondersteund, zoals:

 • ‘Anne’ (virtuele thuiszorgassistent)
 • inloop voor licht dementerenden
 • mantelzorgondersteuning/waardering
 • het Plus team jeugd voor kortdurende lichte ambulante hulp
 • kleinschalige projecten in de wijken

Het aantonen van dempend effect van deze voorziening op het gebruik van maatwerkoplossingen sociaal domein staat nog in de kinderschoenen.

Nieuwe vormen van dagbesteding

Er is in 2017 veel energie gestoken in het vernieuwen van het aanbod van dagbesteding. Dit leverde veel ideeën en initiatieven op, maar nog weinig projectplannen. We gaan daarom niet afwachten maar vanaf 2018 initiatiefnemers ondersteunen om goede plannen te maken.
In 2017 gingen 4 concrete projecten van start of zijn uitgebreid:

 1. Martinet: samenwerking tussen Zozijn, GGnet en Perspectief voor dagbesteding en vrijwilligerswerk
 2. Work in process: pilot met 10 (Plein)cliënten die met een integraal budget ondersteund worden bij begeleiding en naar werk.
 3. Inloop Evangelische Gemeenschap Zutphen (EGZ) : uitbreiding van de begeleiding van deelnemers aan de inloop in de Emmanuelkerk waardoor beter aansluiting komt op de doorstroom mogelijkheden
 4. Werk op de kaart: Het Praktijkhuis Zutphen van Ixta Noa en Twomorrow werken samen om het proces voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening naar werk te begeleiden.

Gebruik WMO neemt toe

In 2017 nam het aantal en de zwaarte van aanvragen voor de WMO toe. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. De verschuiving van WMO PGB’s naar Zorg in Natura zet door.

Aanpak van multiproblematiek

Regie en maatwerk

Een effectieve aanpak van gezinnen met multiproblematiek heeft hoge prioriteit. Daarbij streven we naar maatwerk en naar: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Op meerdere terreinen is hierop ingezet:

 • Verbetering van de samenwerking voor hulp en ondersteuning door wijkteams, CJG en Plein.
 • Afspraken over de regiefunctie en het voorkomen van escalatie bij complexe casussen.
 • De Leertuin Privacy: gezamenlijk zoeken naar een werkwijze voor het delen van gegevens.
 • Afspraken over de inzet van een regievoerder bij extreme woonoverlast.

Maatwerk is leidend bij de inzet in deze huishoudens. Soms is daarvoor een onalledaagse oplossing nodig. Dat vraagt om anders denken en werken. Hiervoor zijn werkafspraken gemaakt en is geoefend met praktijkcasussen. We hebben het magazine #Zo uitgebracht om de professionals in het sociaal domein goed te informeren over actuele ontwikkelingen.

Verbinding zorg en veiligheid

De aansluiting tussen zorg en (sociale) veiligheid is verstevigd door een functionaris Zorg en Veiligheid. Deze heeft als hoofdtaken: aanpak woonoverlast, verwarde personen en huiselijk geweld.
We bouwden aan een 'sluitende' aanpak voor personen met verward gedrag en hun omgeving. De gemeente Zutphen is aangesloten op regionale samenwerkingsverbanden; we spreken met de doelgroep, met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en partnerorganisaties. De samenwerking met de GGZ is hierbij van groot belang. Hier is ook in 2017 hard aan gewerkt en met resultaat.
We faciliteren en stimuleren alternatieven die overlast van jeugdgroepen terugdringen (zie programma 2).

Verkleinen werkloosheid en vergroten participatie

Werk

In het kader van het speerpunt ‘samen werk bereikbaar maken’ werken we met werkgevers en onderwijs samen. Onder andere in de vorm van projecten, branchetafels, leerwerktrajecten en ons eigen inkoopbeleid. In programma 5 leest u daar meer over.
Met het realiseren van een Werkbedrijf verwachten we dat de samenwerking met onze partners gemakkelijker wordt, net als het realiseren van passende maatwerktrajecten om onze inwoners aan werk te houden en helpen. Dat betekent dat taken van het Plein naar de gemeente worden overgeheveld. Ook heeft het consequenties zijn voor de andere taken van het Plein (WMO, inkomen/schulden). Dat laatste was aanleiding voor een traject om de toegangen opnieuw onder de loep te nemen. Besluitvorming over deze trajecten vindt in 2018 plaats.

Participatie

Er zijn in 2017 meer mensen aan het werk. Toch is het aantal uitkeringen in 2017 toegenomen. De belangrijkste oorzaak van de toename is de extra instroom van statushouders en voormalige WAJONG-cliënten. In de begroting was uitgegaan van een daling, wat een financieel nadeel tot gevolg heeft.

Verbeterplan Plein

Binnen het Plein is in 2017 hard gewerkt aan het Verbeterplan Plein op orde. Daarvoor is tijdelijk de formatie voor het primaire proces uitgebreid.

Effectief armoede en schuldenbeleid

Actieve aanpak laaggeletterdheid

Het Taalhuis is versterkt. Er zijn meer uren voor het bestrijden van laaggeletterdheid en om de basisvaardigheden van kwetsbare inwoners te versterken zodat zij meer en beter kunnen participeren in de samenleving. Er is een breed aanbod van trainingen en activiteiten op het gebied van taal, lezen en het vergroten van digitale vaardigheden voor laaggeletterden en anderstaligen (asiel- en statushouders), kinderen en hun ouders. Een netwerk is in opbouw om laaggeletterden te vinden en voor samenwerking bij het begeleiden en bijscholen van de taalvrijwilligers (onder andere Bibliotheek, Schuldhulpmaatjes, Jobhulpmaatjes, Perspectief, Gilde, Het Plein, Buddy tot buddy, ROC, Toptaal en de Stichting Lezen & Schrijven).

Armoedebeleid met prioriteit huishoudens met kinderen

Armoede terugdringen, met name bij huishoudens met kinderen, is één van de focuspunten van het Beleidsplan armoede & schuldenbeleid (juli 2017). Resultaten zijn:

 • Het Kindpakket is geïntroduceerd en zijn er 359 aanvragen toegekend.
 • De Meedoenregeling: een minimaregeling voor kinderen én volwassenen. De regeling vergoedt sport, cultuur, schoolactiviteiten, en verenigingsleven. In 2017 zijn 1646 aanvragen toegekend.
 • Nauwe samenwerking met de Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds (pilot) om kinderen te bereiken. Deze partijen vergoeden bijvoorbeeld sportkleding- en attributen, huiswerkbegeleiding en zwemlessen.

In 2018 worden de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor de Meedoenregeling opgetrokken naar 130% van het minimuminkomen. Hierdoor kunnen meer gezinnen meedoen.

Verzekering chronisch zieken en gehandicapten

Ter vervanging van de landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten is er de gemeentelijke maatwerkvoorziening: de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering voor Minima (CZM). De CZM is bestemd voor de doelgroep met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De CZM biedt een pakket waarin het eigen risico verzekerd is en een zeer uitgebreid aanvullend pakket. In 2017 werden bijna 500 aanvragen voor een tegemoetkoming in de zorgkosten toegekend.

Herijking schulddienstverlening

De schulddienstverlening in Zutphen was vooral gericht op het oplossen van schulden. Hierbij lag de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Door het strenge toelatingsbeleid kon een relatief grote groep niet geholpen worden bij het oplossen van schulden en vond een versterkte instroom in beschermingsbewind plaats. Met de vaststelling van het nieuwe armoede en schuldenbeleid (juli 2017) is het beleid herzien:

 • Het restrictieve toelatingsbeleid is verlaten, er wordt meer maatwerk geboden. Het accent ligt op het bevorderen van duurzame financiële zelfredzaamheid.
 • We werken intensiever samen met onze partners. Daarbij zetten we meer in op schuldpreventie en vroegsignalering.
 • Vrijwilligers verzorgen budgetcoaching. Daarmee voorkomen we escalatie.

In 2017 meldden 241 personen zich. Daarvan zijn 142 personen toegelaten. De implementatie van het nieuwe beleid vindt voornamelijk in 2018 plaats.

Samenwerking met Voedselbank en Wie goed doet goed ontmoet (WGDGO)

De gemeente en de Voedselbank werken nauwer samen bij de bestrijding van armoede en schulden. De Voedselbank wijst haar klanten onder andere actief op regelingen en ondersteuning om armoede tegen te gaan. Er is een nieuwe locatie gevonden aan de Hermesweg.
De kracht van WGDGO is de ontmoeting bij de uitgifte van spullen en de activiteiten. Er is vrolijkheid, er zijn gesprekken met aandacht voor elkaar. WGDGO weet mensen te bereiken die wij, of andere formele instellingen, lastig kunnen bereiken.

Gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen

Onderwijs als basis voor meedoen

We zijn trots op het gevarieerde onderwijsaanbod in Zutphen. Tegelijkertijd is er sprake van verouderde gebouwen en een krimp in leerlingaantallen. We hebben daarom samen met de schoolbesturen een toekomstvisie en -strategie en uitvoeringsagenda ontwikkeld.
De kern van dit Masterplan Onderwijshuisvesting (‘Onderwijs sterk in verbinding’, vastgesteld 11 april 2017) is dat alle kinderen hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Daarbij hoort dat de scholen aansluiten bij wat de samenleving vraagt en nodig heeft. De onderwijsgebouwen waarin we investeren moeten deze ontwikkeling mogelijk maken en daaraan bijdragen.
De contacten met de schoolbesturen zijn intensiever dan ooit. De concrete projecten uit de uitvoeringsagenda die in 2017 gezamenlijk zijn opgepakt:

 • Een visie voor een regionaal VMBO. Deze visie is samen met de gemeente Bronckhorst opgesteld en wordt gedragen door leerlingen, medewerkers en (maatschappelijke)partners.
 • Planontwikkeling voor de Cluster 4-school op de locatie Keucheniusstraat. Een mogelijke verbinding met het Mozaïek en de Anne Flokstraschool wordt nog verder verkend.
 • Planvorming voor de Vrije School Voortgezet Onderwijs voor herbouw/uitbreiding aan de Weerdslag.
 • De verhuizing van de Internationale Schakelklas (ISK) van de Waterstraat naar de Berkenlaan. Dit is een voor onderwijs beter passende locatie en geeft een besparing op de kosten voor onderwijshuisvesting. Het aantal leerlingen van de ISK fluctueert sterk.

Doorlopende lijn opvoed- en opgroeiondersteuning

Wij streven naar het realiseren van een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning voor kinderen van -9 maanden tot 6 jaar. Prioriteit had het realiseren van nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE), met name voor kinderen met een taalachterstand. Dit is gecombineerd met de wens om kinderopvang voor alle peuters mogelijk te maken (ook voor hen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag). Dit kwam tot stand in nauw overleg met de werkgroep VVE (de kinderopvangorganisaties, Yunio, Perspectief en gemeente).

Toegang jeugdhulp

Cliënten weten het CJG-toegangsteam goed te vinden voor lichte en zware vragen. Het valt op dat het aantal complexe casussen toeneemt. Spoedhulp moest vaker worden ingeschakeld. Extra personeel is ingezet om ouders en hun kinderen snel te helpen en de ontstane wachtlijst weg te werken. Ook is een interim manager aangesteld om de werkprocessen te optimaliseren.
Tegelijkertijd is de samenwerking verstevigd met de wijkteams, het onderwijs de huisartsen, Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen en vele zorgaanbieders. Bij bijna 1200 kinderen is een vorm van jeugdhulp ingezet. Daarnaast zijn veel ouders geholpen met advies en/of een vorm van preventieve ondersteuning.
We hebben in 2017, net als in voorgaande 2 jaar, een fors tekort op de kosten voor jeugdhulp en de uitvoering daarvan. We gaan nader onderzoeken hoe we meer passende zorg met minder geld kunnen realiseren.

Voorkomen van schoolverzuim

De samenwerking van het Team leerplicht/RMC met partners om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen is verder geïntensiveerd. Samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs is een ‘Thuiszitterstafel’ opgericht waar de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp plaatsvindt. Ook met het Samenwerkingsverband Primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over de aanpak en het voorkomen van schoolverzuim.
Nieuw is het project M@zl; de jeugdarts en leerplicht werken op de VO scholen nauw samen om (ziekte)verzuim eerder te signaleren en met ouders en kinderen naar oplossingen te zoeken.

Leerlingenvervoer en Plus OV

Per 21 augustus 2017 verzorgt PlusOV het vervoer voor leerlingen van de gemeente Zutphen in de regio Stedendriehoek. Doel van deze regionale samenwerking is een besparing te realiseren door het efficiënt inzetten van vervoermiddelen. Vanwege de turbulente start zijn door het bestuur van PlusOV de afgelopen periode de nodige maatregelen getroffen. De communicatie tussen ouders, PlusOV en chauffeur is verbeterd. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal klachten. Het vervoer verloopt inmiddels beter, maar de echt hardnekkige klachten zijn nog niet verdwenen. Door de medewerkers wordt hard aan gewerkt om ook deze op te lossen. De verwachting is dat per juni 2018 de situatie stabiel is.

Sport is meer dan alleen bewegen

De agenda sport en bewegen

Het faciliteren van de uitvoering van de Agenda sport en bewegen brengt letterlijk beweging op gang. De buurtsportcoaches voerden in 2017 diverse activiteiten uit samen met de basisscholen, zoals de Sportroefeldag en de Koningsspelen. Jong en oud deden mee aan de Nationale Sportweek. Een actie voor sport en bewegen is georganiseerd samen met de Albert Heijn vestigingen in Zutphen en Warnsveld. Daarnaast zijn er 2 Zutphense Sportontmoetingen geweest voor de verenigingen, met als thema ‘hoe werf en behoud je vrijwilligers voor een vereniging’.

Efficiënt gebruik van accommodaties en faciliteiten

We zijn begonnen met het opstellen van de Toekomstvisie Buitensportaccommodaties Zutphen 2018-2022. Dit om de accommodaties duurzaam, goed toegankelijk en op kwaliteitsniveau te brengen en te houden. De visie wordt in april 2018 in de raad vastgesteld.

Ondersteunen sport evenementen

In 2017 is sportsubsidie verleend voor de Roparun, WK beach volleybal, internationaal jeugdtoernooi bij F.C. Zutphen, zwemevenementen in de Berkel en de IJssel en een triatlon.