Onze inzet

Investeren in de binnenstad

In 2017 is verder vorm gegeven aan de 3 actielijnen van het speerpunt Binnenstad:

Gastvrijheid:

Het aanbod voor bezoekers is sterk verbeterd. Themawandelingen geven antwoord op de verschillende wensen van de bezoekers van de stad. De herinrichting van de Groenmarkt is afgerond, die van de IJsselkade is gestart. Het nieuwe museum is open, en het muziekmuseum heeft een vaste plek gevonden in het aanbod dat de stad biedt. Zutphen blijft zich op deze manier vernieuwen.
Plekken/stegen die het even wat minder goed doen, krijgen meteen onze aandacht. Graffiti worden verwijderd. Voor vraagstukken rond fietsen of venstertijden zoeken we zo snel mogelijk een oplossing. Zutphen zit er samen met ondernemers bóvenop.
Binnenstadsmanagement en Promotie zijn belangrijke instrumenten. Er is een structurele basis gelegd voor het volop kunnen functioneren van beide. Met nieuwe communicatiemiddelen (site, app) wordt de bezoeker just in time geïnformeerd over wat er te doen is in de stad en over de bereikbaarheid.

Cultuur en erfgoed:

De musea zijn al genoemd. De programmamanager erfgoed zorgt er mét eigenaren van monumenten voor dat het monumentale karakter van de stad beleefbaar is. Winkelgevels worden met subsidie verbeterd, en in winkels wordt zichtbaar gemaakt wat de geschiedenis is van een pand.
Kerk- en stadstorens zijn vaak te beklimmen, en er wordt geïnvesteerd in de Walburgiskerk en de St Janskerk. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om monumenten vaker toegankelijk te laten zijn.
Evenementen sluiten beter aan op het historische en culturele karakter van de stad. IJsselfestival en Berkelfestival zijn aanknopingspunten daarvoor. Het verhaal van de stad wordt verteld in een vaste opstelling in het stedelijk museum.

Poorten van de stad:

Aan de plannen voor de Poort van Zuid wordt stap voor stap inhoud gegeven: van Houtwal tot ’s Gravenhof. De verdere voorbereiding en uitvoering van die plannen zal nog enige tijd vragen. In de praktijk blijkt dat Museum en Bolwerck al voor veel meer levendigheid zorgen in deze poort.
Zodra de IJsselkade gereed is zullen IJssel, Marspoortstraat en Groenmarkt een sterke lijn vormen. Met private initiatieven (horeca, galerie) is daar al deels vorm gegeven.

Uitvoering Cultuuragenda

Met de 4 grote basisinstellingen is in 2017 het nodige aangepakt én bereikt.

 • De Musea Zutphen zijn in 2017 verzelfstandigd
 • De verbouwing en nieuwe opzet van de bibliotheek is afgerond.
 • Met Hanzehof en Muzehof zijn gesprekken gaande hoe vorm te geven aan een meer duurzame grondslag voor de toekomst.

De Stichting Cultuur en Erfgoed is vooralsnog niet tot stand gekomen. In de praktijk bleek een ambtelijke cultuurmakelaar in staat een meer veelzijdig invulling te geven van het aanbod. Er zijn nieuwe evenementen en er zijn nieuwe programma’s op de vele kleine podia die actief zijn rond theater, muziek en beeldende kunst.

Cultuurmakelaar, programmamanager erfgoed, binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie werken intensief samen.
Zutphen blijft zich sterk maken als bovenregionaal kenniscentrum voor archeologie, erfgoed en cultuurhistorie. In de vakwereld is een belangrijke verbinding gelegd door een langjarig project met de TU Delft, met Zutphen als studieobject voor erfgoed-studenten. De BNG Erfgoedprijs die Zutphen in 2017 ontving, laat zien dat Zutphen niet alleen veel erfgoed heeft, maar daar ook op kennelijk voorbeeldige wijze mee omgaat.

Versterken economie

In 2017 werkten we hard gewerkt aan het versterken van de banden met de partners in de economie. We investeerden in accountmanagement (ambtelijk én bestuurlijk), en maken beter gebruik van de kracht van ondernemers.
Het Businessplan De Mars is een voorbeeld van die werkwijze. Geen visie van de gemeente, maar wel 6 actielijnen die ondernemers graag met de gemeente willen oppakken. In een Kopgroep Economie praten bestuurders en ondernemers elkaar bij over trends – en ook over zaken die gezamenlijke trek- en duwkracht vragen. Economie is (samen) doen.
Met Pakhuis en Cleantech Center werken we hard aan de innovatieve kracht in ondernemend Zutphen. De rol die wij kiezen is ook hier: faciliteren, waar nodig subsidiëren, ruimte geven en ruimte máken. Het Pakhuis heeft zich het afgelopen jaar vernieuwd. Er komen nieuwe groepen starters en ondernemers die willen opschalen. Het Cleantech Starters Fonds speelt daarin een rol, maar ook 2 coaches (‘incubators’) van het Cleantech Center en de mensen van het Centrum voor Jong Ondernemerschap. In 2017 zijn de plannen voor een ondernemershuis verder uitgewerkt.

Cleantech

Wij zetten lokaal en regionaal in op het leggen van nieuwe verbindingen met en waar nodig op het faciliteren van betrokken partijen. De Strategische Board van de Cleantech Regio Stedendriehoek speelt voor ons een belangrijke rol. In deze board werken partners vanuit overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen (de 'triple helix'). We willen dat meer Zutphense bedrijven, ondernemers en onderwijspartners deze regionale board leren kennen en het belang zien van investeren in samenwerking.
Met de inbreng van partners in de stad, zoals Cleantech Center en Zutphen Energie, hebben we een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn 3 programmalijnen opgenomen:

 1. Versterken van het cleantech ecosysteem
 2. Profilering van cleantech
 3. Concrete cleantech projecten

Voor deze programmalijnen zijn projecten en processen benoemd en uitgevoerd.  

Om het cleantech ecosysteem te versterken (1) is onder andere het Cleantech Center financieel ondersteund. Samen met de Rabobank is het Cleantech Starters Fonds Zutphen in het leven geroepen. Deze privaat-publieke aanpak vindt landelijke navolging.
Om invulling te kunnen geven aan de cleantech profilering (2) startte Stichting Zutphen Promotie de campagne “ondernemen in Zutphen”. Daarin krijgt cleantech een prominente plek. Ook is het groene loper beleid van de gemeente ingevuld en zijn subsidiemogelijkheden geïnventariseerd en ontsloten.
Binnen de programmalijn van de concrete projecten (3) zijn veel acties uitgezet. Voorbeelden zijn:

 • verduurzaming van evenementen
 • een businesscase voor een warmtenet op De Mars (met financiering via de Cleantechregio)
 • het opzetten van een e-mobility-center
 • een project voor energiebesparing en -opwekking bij MKB-bedrijven
 • het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een smart grid op De Mars
 • het verkennen van mogelijkheden voor het verdiepen van de industriehaven

Samen werk bereikbaar maken

In het speerpunt ‘samen werk bereikbaar maken’ werken we met werkgevers, met de partners in het Werkgevers Service Punt (UWV/Plein) en met onderwijspartners aan projecten voor sociaal ondernemerschap. Een aantal projecten kwam met succes van de grond: een zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen en naar innovatieve aanpakken voor grote maatschappelijke vraagstukken. Dat kan alleen als overheid, werkgevers en onderwijs samenwerken.
In het 4e kwartaal maakten we een vervolgslag. We behouden de praktische aanpak op projecten en dóen, maar zetten als basis branchetafels in met werkgevers uit specifieke sectoren (zoals groen, zorg en bouw).
Met de inzet op een Zutphens Werkbedrijf creëren we een belangrijk instrument om sociaal ondernemerschap concreet te ondersteunen en te stimuleren. In de loop van 2018 moet dat verder worden uitgewerkt om uiteindelijk in 2019 te starten.
Op regionaal niveau is Zutphen actief op thema’s als arbeidsmarkt en programmering bedrijfsterreinen. Vanzelfsprekend liggen daar ook mogelijkheden voor het versterken van de link onderwijs & arbeidsmarkt – van praktijkschool tot HBO. Lokaal kunnen we daar het beste vorm aan geven op het niveau van VMBO en MBO.

Volop in ontwikkeling

Wij kunnen vanuit onze eigen rol het nodige bijdragen aan de economie en arbeidsmarkt.
Meerdere van onze teams organiseren trajecten voor mensen die een stap willen maken op de arbeidsmarkt. Bij teams Werken, Beheer&onderhoud, Handhaving en Administratie gingen mensen in leerwerktrajecten aan het werk op basis van een arbeidscontract. Sommigen komen ook in vaste dienst.
Met een aantal collega-gemeenten is een trainee programma opgezet om juist mensen met een bachelor-diploma aan het werk te helpen. In een carrousel van 3 keer 8 maanden werken deze trainees bij verschillende gemeenten aan verschillende klussen.
De gemeente koopt veel in en besteedt veel werk aan. In 2017 zijn de uitgangspunten voor het nieuwe inkoopbeleid geformuleerd, in gesprek met raad én bedrijfsleven. In dat nieuwe beleid geven we in het bijzonder invulling aan wensen rond lokale werkgelegenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Vastgoed

In 2017 is nieuw Vastgoedbeleid ontwikkeld én in een nota vastgelegd. Binnen dat kader wordt nu hard gewerkt aan een adequaat en zinnig gebruik (verhuur) van leegstaand gemeentelijk vastgoed in de binnenstad. Gemeentelijk vastgoed kan een goede bijdrage leveren aan de levendigheid en veelzijdigheid van de binnenstad.