Algemene uitkering

De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van € 1.573.000 zijn:

  • € 1.496.000 voordeel door een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds over 2017.

De omvang van het Gemeentefonds wordt vooral bepaald door de omvang van de uitgaven van het Rijk. De verdeling van het gemeentefonds gebeurt aan de hand van verschillende maatstaven, zoals het aantal inwoners, het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Het voordeel op de algemene uitkering over 2017 is ontstaan doordat Zutphen in werkelijkheid hogere aantallen heeft in de maatstaven dan waar in de prognoses van uit werd gegaan. Ook is de omvang van het Gemeentefonds groter dan was voorzien en daarmee ook de uitkering aan gemeenten.
De bijdrage voor het sociaal domein bedraagt afgerond € 35 miljoen en komt overeen met de aangepaste raming.

  • € 88.000 nadeel door een lagere decentralisatie-uitkering asielzoekers. Doordat er in werkelijkheid minder asielzoekers zijn opgevangen dan was voorzien is ook de bijdrage van het Rijk lager uitgevallen.
  • € 166.000 incidenteel voordeel voorgaande jaren.

Niet alles over de Rijksuitgaven en de maatstaven is binnen enkele maanden bekend. Daardoor vinden achteraf nog, soms zelfs na enige jaren, verrekeningen plaats. In 2017 kreeg Zutphen over het jaar 2015 nog een bedrag extra van € 92.000 en over 2016 € 74.000, in totaliteit € 166.000 voordeel. Met deze nabetalingen was nog geen rekening gehouden in de begroting en levert dus een voordeel op in de jaarrekening. De algemene uitkering over het jaar 2015 is nu de laatst definitief vastgestelde dus daarvan zullen we geen verdere verrekeningen meer krijgen.