Taakvelden programma 4

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017 vóór wijziging

Begroting ná 2017

Realisatie 2017

Verschillen realisatie - begroting na wijziging

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10

Mutaties reserves

1.348

-3.588

-2.241

1.969

-10.456

-8.487

3.873

-14.959

-11.086

-1.904

4.503

2.599

1.2

Openbare orde en veiligheid

57

0

57

57

0

57

56

0

56

1

1

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

2

0

2

2

0

2

1

0

1

1

1

4.1

Openbaar onderwijs

165

0

165

165

0

165

244

0

244

-79

-79

4.2

Onderwijshuisvesting

4.701

-609

4.092

4.976

-609

4.367

5.354

-392

4.961

-378

-217

-594

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.111

-550

1.560

2.094

-550

1.544

2.312

-579

1.733

-218

29

-189

5.1

sportbeleid en activering

406

0

406

406

0

406

277

0

277

129

129

5.2

Sportaccommodaties

2.208

-706

1.502

2.534

-706

1.828

2.637

-726

1.911

-103

20

-83

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.232

-258

4.974

6.861

-258

6.603

5.575

-145

5.430

1.286

-113

1.173

6.2

Wijkteams

967

0

967

946

0

946

680

0

680

266

266

6.3

Inkomensregelingen

29.879

-19.664

10.215

32.839

-19.664

13.175

31.206

-21.224

9.982

1.633

1.560

3.193

6.4

Begeleide participatie

10.534

0

10.534

10.534

0

10.534

13.096

-2

13.094

-2.562

2

-2.560

6.5

Arbeidsparticipatie

3.111

-34

3.077

3.968

-117

3.852

4.067

-117

3.950

-99

-98

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.113

0

6.113

7.595

0

7.595

6.834

0

6.834

761

761

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.020

0

7.020

6.402

0

6.402

7.171

0

7.171

-769

-769

6.72

6710116kdienstverlening 18-

14.594

0

14.594

14.680

0

14.680

18.722

0

18.722

-4.042

-4.042

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

317

0

317

332

-15

317

336

-10

326

-4

-5

-9

7.1

Volksgezondheid

1.629

0

1.629

1.508

0

1.508

1.454

-6

1.448

54

6

60

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

32

0

32

32

0

32

59

0

59

-27

-27

8.1

Ruimtelijke ordening

0

0

0

0

0

0

22

0

22

-22

-22

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)

0

0

0

84

0

84

0

0

84

84

Totaal programma's

90.426

-25.409

65.015

97.984

-32.375

65.610

103.976

-38.160

65.815

-5.992

5.785

-205