Taakvelden programma 5

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017 vóór wijziging

Begroting ná 2017

Realisatie 2017

Verschillen realisatie - begroting na wijziging

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10

Mutaties reserves

363

-1.144

-781

624

-1.940

-1.316

655

-1.370

-715

-31

-570

-601

0.2

Burgerzaken

0

0

0

0

0

0

4

0

4

-4

-4

0.5

Treasury

0

-312

-312

0

-312

-312

0

-312

-312

0.63

Parkeerbelasting

135

-2.089

-1.953

135

-2.089

-1.953

104

-2.085

-1.981

31

-4

28

2.1

Verkeer en vervoer

5

0

5

126

-121

5

116

-117

-1

10

-4

6

2.2

Parkeren

522

0

522

574

0

574

523

65

588

51

-65

-14

2.5

Openbaar vervoer

66

0

66

66

0

66

69

0

69

-3

-3

3.1

Economische ontwikkeling

11

0

11

14

0

14

12

-2

9

2

2

5

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.329

-1.000

1.328

2.970

-1.261

1.709

2.682

-1.358

1.324

288

97

385

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

1.020

-969

51

849

-779

70

870

-648

222

-21

-131

-152

3.4

Economische promotie

264

-20

244

419

-20

399

438

-13

425

-19

-7

-26

4.2

Onderwijshuisvesting

41

-58

-17

47

-58

-11

24

-58

-34

23

23

5.2

Sportaccommodaties

0

0

0

0

0

0

-5

0

-5

5

5

5.3

Cult.presentaties, productie en parti.

2.418

-27

2.391

2.210

-27

2.184

2.402

-31

2.371

-192

4

-187

5.4

Musea

1.956

-480

1.476

2.259

-561

1.698

2.390

-610

1.780

-131

49

-82

5.5

Cultureel erfgoed

725

-330

396

1.107

-397

710

334

-51

283

773

-346

427

5.6

Media

902

-134

768

932

-134

798

999

-132

868

-67

-2

-70

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

14

-62

-47

113

-187

-74

171

-148

23

-58

-39

-97

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

61

-93

-32

69

-93

-25

181

-91

90

-112

-2

-115

6.3

Inkomensregelingen

141

-927

-786

157

-927

-770

186

-969

-783

-29

42

13

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

25

-39

-14

27

-39

-12

2

-39

-37

25

25

7.1

Volksgezondheid

40

-101

-60

43

-101

-57

49

-62

-13

-6

-39

-44

8.1

Ruimtelijke ordening

47

-53

-6

50

-53

-3

87

-51

37

-37

-2

-40

Totaal programma's

11.085

-7.838

3.250

12.791

-9.099

3.694

12.293

-8.082

4.212

498

-1.017

-518