Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Begroting 2017 vóór wijziging

Begroting ná 2017

Realisatie 2017

Verschillen realisatie - begroting na wijziging

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10

Mutaties reserves

2.332

-5.422

-3.090

3.502

-7.992

-4.491

14.872

-17.908

-3.036

-11.370

9.916

-1.455

0.4

Overhead

11.827

-800

11.026

14.509

-773

13.737

15.870

-1.076

14.793

-1.361

303

-1.056

0.5

Treasury

120

-1.901

-1.781

1.054

-1.901

-846

-25

-923

-949

1.079

-978

103

0.6

OZB woningen

587

-6.969

-6.382

587

-6.969

-6.382

715

-7.395

-6.680

-128

426

298

0.62

OZB niet-woningen

279

-1.431

-1.152

279

-1.431

-1.152

279

-1.613

-1.334

182

182

0.64

Belastingen overig

7

-1.855

-1.848

7

-1.855

-1.848

0

-2.254

-2.254

7

399

406

0.7

Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds

0

-82.507

-82.507

0

-83.574

-83.574

0

-85.148

-85.148

1.574

1.574

0.8

Overige baten en lasten

4.667

-2.136

2.531

2.413

-2.136

277

3.144

-1.347

1.797

-731

-789

-1.520

0.9

vennootschapbelasting (VpB)

100

0

100

100

0

100

0

0

100

100

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-21

-21

0

-21

-21

0

-17

-17

-4

-4

2.1

Verkeer en vervoer

0

-2

-2

0

-2

-2

0

-1

-1

-1

-1

2.2

Parkeren

0

0

0

5

0

5

0

0

5

5

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

0

-133

-133

0

-133

-133

0

-103

-103

-30

-30

3.4

Economische promotie

0

-142

-142

0

-142

-142

0

-112

-112

-30

-30

6.3

Inkomensregelingen

16

0

16

16

0

16

17

0

17

-1

-1

Totaal programma's

19.935

-103.319

-83.385

22.472

-106.929

-84.456

34.872

-117.897

-83.027

-12.400

10.968

-1.429