Inleiding jaarverslag

Een andere koers

Het kopje boven de inleiding van het jaarverslag over 2016 was Koersverlegging. In 2016 is er veel in beweging gezet met het Focustraject, waar we in maart 2016 mee zijn gestart. Zijn we in 2017 op koers gebleven en heeft de andere koers nu al iets opgebracht? Vragen waar we graag iets over zeggen.

Op koers gebleven?

In het Focustraject hebben we er voor gekozen om meerdere jaren de volgende drie doelen centraal te stellen:

1. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat
2. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren
3. Versterken van kwetsbare Zutphenaren

Terugkijkend over 2017 kunnen we zeggen: we hebben hier veel aan gedaan. Wat we gedaan hebben en wat dat gekost heeft, leest u in deze jaarstukken.

Goed onderweg

Hebben we deze doelen ook al bereikt? Nee, maar dat is ook een zaak van lange adem en doelen voor meerdere jaren. Wel vinden we dat we samen met iedereen die daar zijn steentje aan heeft bijgedragen, best tevreden mogen zijn met wat we in 2017 bereikt hebben. Een paar voorbeelden;

Het gaat economisch goed. In Nederland en ook in Zutphen. De economie trekt aan, we hebben prachtige, toonaangevende  bedrijven in onze gemeente, met toenemende werkgelegenheid. De binnenstad doet het goed qua aantallen bezoekers en bestedingen, ondanks de opkomst van het shoppen via internet. We hebben in 2017 ingezet op duurdere woningen en daar is een grote vraag naar. We hebben een prachtig cultureel aanbod, ook door het nieuwe museum.
Ook in het ondersteunen van kwetsbare Zutphenaren hebben we veel werk verzet. Tegelijk zitten daar ook onze grootste zorgen. Er zijn inwoners die niet profiteren van de betere economische ontwikkeling. Tegelijk ontbreekt het ons aan middelen om daarin alles te doen wat we zouden willen. Sterker nog: we geven veel meer geld uit binnen het sociaal domein dan we ons kunnen permitteren. In de inleiding bij de jaarrekening zullen we daar verder op ingaan. Maar uit deze jaarstukken blijkt dat we in 2018 sterk zullen moeten bijsturen om onze uitgaven weer meer in de pas te laten lopen met onze inkomsten. Dat vraagt veel keuzes en aandacht in 2018.

Wij merken dat er vanuit veel partijen en partners in de stad en in de regio veel waardering is voor het Focustraject en hoe we daar invulling aan geven. Wij horen ook terug dat onze ambtenaren en wij als gemeentebestuurders van Zutphen meer en ook herkenbaarder aanwezig zijn. Dat er daarmee ook echt meer verbinding met de stad en de regio tot stand is gekomen, is een gezamenlijke verdienste. Van ons, als college, ondersteund door de ambtenaren, maar ook van de raad. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Het is belangrijk dat wij dit met elkaar (blijven) vaststellen.

Koers houden

We hebben veel bereikt. Het jaar 2017 laat zich het beste omschrijven met de woorden: 'wij hebben veel gedaan ..., en nog niet alles bereikt'. We liggen zonder meer op koers liggen met ons Focustraject. Het is belangrijk nu koers te houden, ook in de nieuwe raadsperiode.

Burgemeester en wethouders van Zutphen