Financieel resultaat

De uitvoering van de door u voor het jaar 2017 vastgestelde begroting is afgesloten met een voordelig gerealiseerd resultaat van € 859.000. De resultaten op programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt.

Bedragen x € 1.000

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2017

2017

2017

1

Bestuur

2.827

2.827

3.190

-363

N

2

Veilige stad

3.947

3.952

4.077

-125

N

3

Duurzame leefomgeving

8.346

8.376

4.871

3.505

V

4

Vitale samenleving, iedereen doet mee

65.015

65.608

65.817

-209

N

5

Aantrekkelijke stad

3.251

3.695

4.213

-518

N

Resultaat programma's

83.386

84.458

82.168

2.290

V

Algemene dekkingsmiddelen

-83.385

-84.458

-83.026

-1.432

N

Resultaat programma's

-859

859

V

  1. Financiële ontwikkeling op hoofdlijnen

Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat.

Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2017 op € 859.000 positief uitgekomen. Dit positieve saldo is ontstaan door een aantal oorzaken. In onderstaande tabel zijn deze op een rij gezet.

Omschrijving (Bedragen * € 1.000)

Nadelig

Voordelig

Resultaat tunnels spoorse doorsnijdingen

2.751

Ongebruikt deel post 'Onvoorzien'

141

Meeropbrengst precariobelasting

404

Restant werkbudget doorontwikkeling organisatie

107

Facilitaire kosten met name automatiseringskosten (excl kap.lst)

210

Verwachte lagere aanslag vennootschapsbelasting

100

Hogere opbrengst OZB

440

Kapitaallasten product 'Wegen'

584

Vangnetregeling (gedeelte wat niet met de reserve is verrekend)

279

Hogere algemene uitkering 2017 en voorgaande jaren

1.573

Vrijval voorziening woningbouwprogrammering

320

Niet gebruikte deel jeugdsubsidieregeling

103

CJG deel WMO

221

Storting voorziening wethouderspensioenen

326

Per saldo nadeel als gevolg van BTW controle

505

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

321

Nadeel op leerlingenvervoer

136

Niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling sociaal domein

325

Minder opbrengsten reclamebelasting

125

Huurinkomsten Kaardebol en Hof van Heeckeren

200

Lagere dividendopbrengsten

113

Nadeel kostenplaats kapitaallasten

1.270

Nadeel loonsom (gedeelte wat niet met reserves wordt verrekend)

2.473

Saldo overige kleinere afwijkingen

580

Totaal

6.374

7.233

Af

-6.374

Saldo

Voordelig

859