Begrotingswijzigingen Alg. dekkingsmiddelen

Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2017 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Product

Omschrijving

Begrotings wijziging nr

Wijziging lasten

Wijziging baten

Wijziging toevoeging reserves

Wijziging onttrekking reserves

921

Lagere ontvangst sociaal domein WMO

19

187

921

Hogere ontvangst sociaal domein Jeugd

19

-240

921

Hogere ontvangst sociaal domein Participatie

19

-738

921

Beleidsplan armoede, schulden

11

-276

922

Toevoeging aan res sociaal domein, per saldo hogere ontvangsten

791

922

Rentetoerekening RIDS

19

935

922

Bijdrage St. Zutphen Promotie uit focustraject

1

-156

922

Bijdrage cultuuragenda uit focustraject

1

-135

922

Overlopende budgetten uit 2016 (betreft Bijstellingsnotitie)

10

434

-434

922

Uitvoering focustraject speerpunt Binnenstad

10

-130

922

Overheveling exploitatiebudgetten focustraject

22

-348

348

922

Hogere verzekeringspremies, onttrekking uit reserve

19

-593

960

Uitvoering cultuuragenda

1

183

960

Loonsomreservering 2016 toegevoegd aan 2017

19

376

-376

Totalen grootste wijzigingen programma algemene dekkingsmiddelen

1.159

-1.067

1.139

-1.403