Overhead

De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van € 1.164.000 zijn:

  • € 280.000 voordeel op de huisvestings- en facilitaire kosten. Dit voordeel is ontstaan door diverse oorzaken:
  • € 152.000 voordeel op automatiseringskosten. Dit voordeel is grotendeels ontstaan door lagere uitgaven voor service en onderhoudscontracten en licenties. In 2017 is de begroting naar boven bijgesteld voor dit soort uitgaven. Daarnaast zijn er diverse programma’s uitgefaseerd waardoor de uitgaven hiervoor lager zijn. Gedeeltelijk lijkt dit voordeel  structureel van aard.
  • € 26.000 incidenteel voordeel als gevolg van een slotuitkering van Gov united.
  • € 40.000 voordeel door hogere inkomsten voor de dienstverlening die aan Het Plein verleend wordt. Dit als gevolg van een groter aantal werkplekken bij Het Plein. Er wordt een prijs per werkplek gefactureerd.
  • € 96.000 voordeel op de kapitaallasten als gevolg van nog niet afgesloten investeringsprojecten. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 96.000 vanwege een lagere onttrekking aan de reserve Kantoorautomatisering en de reserve onderhoud gebouwen.
  • €  1.443.000 nadeel op de salariskosten die onder de overhead vallen. Het nadeel  op de hele loonsom is groter, namelijk ruim € 2,4 miljoen. We rekenen de salariskosten die niet onder de overhead vallen, toe aan de producten.  Een deel van de overschrijding op de loonsom (ongeveer € 1 miljoen) is aan de producten toegerekend. Het andere deel is hier verantwoord.

De totale overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken.

  • Er zijn minder uren verantwoord op civieltechnische investeringen en grondexploitaties. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met een aantal uren inzet van eigen medewerkers op diverse projecten. Omdat de uiteindelijke ureninzet minder is geweest dan begroot levert dat een nadeel van ongeveer € 450.000 aan de inkomstenkant voor de kostenplaats salarissen.
  • Er zijn diverse (bedrijfvoerings)medewerkers gedetacheerd bij Het Plein. Met de inzet van deze medewerkers is de bedrijfsvoering bij Het Plein verder op orde gebracht. Voor de detachering is geen vergoeding gevraagd, omdat die uiteindelijk ook door ons betaald wordt. Er is hierdoor wel voor € 250.000 extra ingehuurd in de eigen organisatie voor vervanging.
  • Door de sterk toegenomen vraag om jeugdhulp liep de wachtlijst in 2017 steeds verder op. Hierdoor was ingrijpen noodzakelijk. Inmiddels is de wachtlijst opgelost, maar wel dankzij veel extra inhuur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  • Een deel van de loonsom is afgezonderd en ingezet voor tijdelijke inhuur. Tegelijk is er door een administratieve fout  dit zelfde budget ook gebruikt voor vast personeel.