Overzicht overhead

Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Salariskosten

6.396

8.723

10.188

-1.465

Personele kosten

921

921

947

-26

Huisvestingskosten

883

947

1.047

-100

Facilitaire kosten

1.949

1.949

1.570

379

Totaal

10.149

12.540

13.752

-1.212

De begrotingstoename van de salariskosten betreft een administratieve wijziging van € 1.979.500 tussen product 922 (algemene baten en lasten) en 960 (overhead). Ook is bij de tweede bestuursrapportage het overschot op de loonsom uit 2016 (€ 375.700) toegevoegd aan de loonsom van 2017.